JUDr. Eva Geleneky Hencovská

JUDr. Eva Geleneky Hencovská

Advokátska kancelária

Bajzova 2
040 01 Košice
IČO: 34745246
DIČ: 1034114136

Informácie o kancelárii JUDr. Eva Geleneky Hencovská

Advokátska kancelária Košice

 

JUDr. Eva Geleneky Hencovská sa vo svojej praxi špecializuje na právo občianske a obchodné. Každý náš advokát si teda zachováva osobný a individuálny prístup ku každému klientovi.

V spoločnosti, kde úcta k demokracii a právu je jedným z najdôležitejších ústavných princípov, má advokát nezastupiteľné postavenie, pretože existencia slobodného a nezávislého advokátskeho povolania je základným prostriedkom ochrany ľudských práv a slobôd proti moci štátu. Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajúce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom. S výkonom povolania advokáta sa nerozlučne spája škála etických povinností voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene.

 

Občianske a rodinné právo:

 • právne poradenstvo a právna pomoc vo veciach upravených Občianskym zákonníkom a Zákonom o rodine
 • vypracovanie právnych podaní a zastupovanie pred súdom
 • zastupovanie v dedičskom konaní vrátane súdnych sporov
 • vyhotovenie zmlúv a iných právnych listín, pripomienkovanie návrhov zmlúv
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, o určenie vyživovacej povinnosti, o úpravu styku, o osvojenie, o schválenie úkonu za maloletého
 • právna pomoc a zastupovanie v konaniach o návrat neoprávnene premiestneného dieťaťa z cudziny
 • kompletný právny servis v oblasti nehnuteľností

 

Obchodné právo:

 • právne poradenstvo
 • pripomienkovanie alebo spisovanie zmlúv, listín a právnych dokumentov
 • právna pomoc v oblasti obchodného registra - založenie a vznik spoločnosti alebo družstva, zmeny v obchodnom registri, likvidácie spoločností
 • vypracovanie žalôb a zastupovanie pred súdom
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní
 • zastupovanie v sporoch zo zmeniek a šekov
 • právo cenných papierov

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Eva Geleneky Hencovská

 • advokátka zapísaná v zozname SAK pod č. 4278
 • od roku 2006 advokátka
 • od roku 2004 mediátor v civilnom práve
 • jazykové znalosti: anglický a nemecký jazyk

 

Kancelária:

Bajzova 2 

040 01 Košice 

Telefón: 055/ 729 54 69, 0907/ 927 830

Email: advokat@ak-corona.sk

Kde nás nájdete?